SIA APLIS.info
Vispārīgie sadarbības noteikumi un nosacījumi


Pasūtījumu pieņemšana un tulkojumu nosūtīšana Pasūtītājam
1. Iesniedzot tulkojamo tekstu, Pasūtītājs apliecina, ka piekrīt šiem tulkojumu biroja SIA APLIS.info (turpmāk – Birojs) noteikumiem un nosacījumiem, ja nav noslēgta cita rakstiska vienošanās.
2. Birojs elektroniskā pasta vēstulē apstiprina pasūtījumu, informējot Pasūtītāju par šiem noteikumiem un nosacījumiem.
3. Pasūtītājs nodod Birojam tulkojamo materiālu ar elektroniskā pasta starpniecību, vai citā veidā, par ko ir vienojušās puses. Tulkojumi tiek piegādāti ar elektroniskā pasta starpniecību vai citādi, ja par to ir vienojušās puses.
4. Pasūtītāja pienākums ir piegādāt Birojam tulkojamo materiālu salasāmā formā. Ja Pasūtītāja piegādātais materiāls nav skaidri salasāms, Birojs var atteikties paveikt tulkojumu vai veikt to nepilnīgi.
5. Birojam ir tiesības atteikties pieņemt pasūtījumu no jebkura klienta neatkarīgi no apstākļiem.
6. Tulkojums tiek veikts, saglabājot oriģinālā teksta formātu un pēc iespējas arī struktūru, ja tas ir ticis iesniegts MS Word, Excel vai PowerPoint formātā. Ja Pasūtītājs iesniedz tekstus tulkošanai citos formātos, Birojs izpilda tulkojumu MS Word formātā. Birojs var izpildīt pasūtījumu arī Pasūtītājam nepieciešamajā formātā, taču šādā gadījumā par to tiek panākta atsevišķa vienošanās, formatēšanas darbs tiek uzskatīts par atsevišķu pakalpojumu un tiek apmaksāts atsevišķi no tulkojuma.
7. Birojs nodod Pasūtītājam mantiskās un nemantiskās tiesības uz tulkojumiem pēc tam, kad ir pilnībā veikta tulkojuma apmaksa.

Termiņi un cenas
8. Attiecībā uz termiņu un cenu, kas tiek piedāvāti, pieņemot pasūtījumu, Birojs patur tiesības atkārtoti apspriest nosacījumus vai atsaukt pasūtījumu, ja pēc teksta novērtēšanas tiek noskaidrots, ka sākotnēji piedāvātos nosacījumus nav iespējams izpildīt. 
9. Samaksa par tulkošanas pakalpojumiem tiek aprēķināta saskaņā ar Biroja spēkā esošo Cenrādi, ja nav citādas rakstiskas vienošanās.  
10. Birojs pēc saviem ieskatiem var pieprasīt minimālo samaksu, pilnu vai daļēju priekšapmaksu.
11. Darbu izpildes gaitā pēc vienošanās ir pieļaujamas atkāpes no sākumā noteiktās cenas (pasūtītā darbu apjoma vai grūtības pakāpes izmaiņas darbu gaitā, atkāpes no plāna, ko pieprasījis Pasūtītājs). Taču Birojs nav tiesīgs piemērot augstāku cenu, par to iepriekš nevienojoties ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs nepiekrīt cenas paaugstināšanai, Birojam ir tiesības atteikties no tālākas pasūtījuma izpildes.
12. Minimālais pasūtījuma nodošanas termiņš ir nākamā diena pēc pasūtījuma saņemšanas.
13. Birojs patur tiesības pieprasīt samaksu, kas ir augstāka nekā standarta Cenrāža cenas, šādos gadījumos:
- par pasūtījumiem, kurus izpildot, ir jāstrādā ārpus normālā darba laika;
- ja ir jāpārtulko vairāk nekā 9000 zīmes (5 normatīvās lappuses) vienas darba dienas laikā;
- ja pasūtījums jāizpilda tajā pašā dienā, kad tas atsūtīts. 
14. Ja Pasūtītājs atsauc jau Birojam izdarītu pasūtījumu, Birojam ir tiesības pieprasīt samaksu par paveikto darba daļu, ne ilgāk kā 1 stundas laikā pēc atsaukuma saņemšanas nosūtot Pasūtītājam paveikto tulkojuma daļu. Ja tiek atsaukts darbs, kura cena sākotnēji bija noteikta ar apjoma atlaidi, Birojs aprēķina paveiktā darba samaksu, nepiemērojot apjoma atlaidi. 
15. Ja Birojs un Pasūtītājs ir vienojušies par apjoma atlaidēm, taču norunātais apjoms netiek pasūtīts, Birojam ir tiesības, aprēķinot samaksu, nepiemērot atlaidi.
16. Ja ar Pasūtītāju ir vienošanās par samaksu pa daļām, bet tas nesamaksā kādu maksājumu noteiktajā termiņā, tas nozīmē, ka nekavējoties ir jāsamaksā visa nesamaksātā summa. 
17. Pēc tulkojuma paveikšanas Pasūtītājam pa e-pastu tiek nosūtīts apmaksājamais rēķins. Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt atbilstoši pasūtījumam veiktos darbus. Ja nav citas rakstiskas vienošanās, Pasūtītāja pienākums ir ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas apmaksāt rēķinu, veicot pārskaitījumu uz Biroja norādīto kontu, vai arī nosūtīt Birojam motivētus iebildumus.
18. Nokavētu maksājumu iekasēšanai var tikt izmantotas dažādas metodes (tostarp arī juridiskas). Pasūtītājs ir atbildīgs par visu ar šīm metodēm saistīto izmaksu segšanu. 
19. Ja tulkojums netiek nodots termiņā, par ko ir vienojušās Puses (termiņi tiek fiksēti elektroniskā pasta vēstulēs), Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt tulkojuma cenas samazinājumu 1% apmērā par katru nokavējuma dienu.
20. Maksājumu kavēšanas gadījumā Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt tālākus darbus.

Konfidencialitāte 
21. Visa Izpildītāja saņemtā informācija par Pasūtītāju, kas nav paredzēta publicēšanai, ir uzskatāma par konfidenciālu informāciju. Izpildītājs nav tiesīgs izplatīt šo informāciju trešajām personām bez Pasūtītāja piekrišanas. 
22. Izpildītājs tiek atbrīvots no atbildības par tādas informācijas izpaušanu, kuru iepriekš publicējis pats Pasūtītājs vai trešās personas. 

Kvalitāte
23. Izpildītājs garantē, ka visi darbi tiks izpildīti augstā profesionālā kvalitātē, cik to atļauj Pasūtītāja iesniegtie materiāli un pieejamie informācijas un uzziņas materiāli. 
24. Izpildītājs neatbild par kļūdām, kas radušās Pasūtītāja nepareizi iesniegtas informācijas dēļ, kā arī šādu kļūdu izsauktiem zaudējumiem vai apgrūtinājumiem.
25. Lai gan Biroja mērķis ir tulkot pēc iespējas precīzāk un burtiskāk, Birojs var tulkojumā mainīt formulējumus, lai nodrošinātu pareizu valodas lietojumu vai padarītu tekstu labskanīgāku.  
26. Ja tulkojamais teksts nav viennozīmīgi skaidri saprotams vai ir neprecīzi formulēts, un no Pasūtītāja šajā sakarā nav saņemti paskaidrojumi, Birojs savas izpratnes robežās cenšas interpretēt tekstu, ja  iespējams, pievienojot komentāru. Birojs nav atbildīgs, ja interpretācija nav pareiza. 
27. Pasūtītājs apņemas informēt Biroju par to tulkojumu, kuru iespējamās kļūdas var radīt nopietnas sekas, īpašo nozīmīgumu, kā arī pārbaudīt tos no savas puses (skaitļus, datus u.tml.). 
28. Ja nav citādas vienošanās, visi Biroja veiktie tulkojumi ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem un netiek dota garantija attiecībā uz to piemērotību publicēšanai. Teksta rediģēšana (literāra apstrāde, adaptācija konkrētai mērķauditorijai, reklāmas materiālu adaptācija nacionālai auditorijai u.tml.) tiek uzskatīta par atsevišķu pakalpojumu, par kuru Birojam ir tiesības pieprasīt papildu samaksu.
29. Lai gan tiek darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu tulkojumu maksimālu precizitāti, Birojs nevar garantēt atbilstību Pasūtītāja subjektīvajai izvēlei un Birojs nav atbildīgs par jebkādas neprecizitātes vai atšķirīgas interpretācijas izraisītiem zaudējumiem vai kaitējumiem, izņemot gadījumus, ja kļūda ir tāda, kādu pietiekami kompetents tulkotājs nevarētu pieļaut. 

Atbildība
30. Birojs neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem novēlotas vai nepilnīgas dokumentācijas piegādes izraisītiem zaudējumiem vai kaitējumiem. 
31. Birojs neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem, ko izraisījusi kāda Pasūtītājam nosūtīta dokumentācija vai materiāls (ieskaitot datorvīrusus). 
32. Birojs neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumiem dokumentācijai vai materiāliem, ko iesniedzis Pasūtītājs, izņemot, ja par to ir noslēgta atsevišķa rakstiska vienošanās.
33. Birojs nav atbildīgs par jebkādu saistību nepildīšanu, ko izraisījuši kādi apstākļi, kas atrodas ārpus saprātīgas kontroles, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar dabas katastrofām, karu, sabiedrības nemieriem, dumpi, streiku, civilo vai militāro varasiestāžu rīcību, ugunsgrēku, plūdiem vai zemestrīci. 
34. Visos gadījumos Biroja atbildība nepārsniedz Pasūtītāja Birojam samaksāto naudas summu. 
35. Visas tulkojuma kļūdas vai defekti jādara zināmi Birojam trīsdesmit dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis tulkojumu. Pēc šāda laika tulkotie materiāli un sarakste drīkst tikt iznīcināti. 
36. Parastā darba režīmā Birojs veic tulkotāju veikto tulkojumu pārbaudi. Pasūtītājs apņemas neizvirzīt pretenzijas pret 13. p. minētajos steidzamajos pasūtījumos atklātajām kļūdām, ja nav bijis pietiekami daudz laika tulkojumu pārbaudēm, izņemot, ja kļūda ir tāda, kādu pietiekami kompetents tulkotājs nevarētu pieļaut.
37. Birojs apņemas uz sava rēķina un iespējami īsā laikā izlabot tulkojumā atklātās nepilnības un kļūdas, ja par tām Pasūtītājs ir paziņojis trīsdesmit dienu laikā pēc tulkojuma saņemšanas.
38. Visi strīdi un domstarpības, kas radušies pasūtījuma izpildes gaitā un nav atrisināmi pārrunu ceļā, tiek izskatīti tiesas ceļā. Pušu pienākums pirms prasības iesniegšanas tiesā ir informēt otras puses vadību par prasījumu saturu rakstveidā.
39. Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa kāda iemesla pēc atzīst kādu šo Noteikumu vai nosacījumu daļu par spēkā neesošu, nelikumīgu vai nepiemērojamu, šāds nosacījums tiek nošķirts un pārējie nosacījumi pilnībā paliek spēkā.


40. Šie Noteikumi un nosacījumi var tikt mainīti pēc Biroja ieskatiem.